با رای قاطع اعضای شورای شهر قشم؛ حاج حبیب بازماندگان قشمی رییس شورای اسلامی شهر قشم باقی ماند
۱ شهریور ۱۴۰۱
شهیدان رجایی و باهنر الگوی نوین مدیریت اسلامی اند
۱ شهریور ۱۴۰۱