تقارن روز خبرنگار و عاشورا اندیشه پرور است
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
تا همتت‌ ای پزشک باقیست دستان تو نعمتی الهیست
۲۱ مرداد ۱۴۰۱