اهالی بوستان۲ شورایاران خود را برگزیدند
۲۶ اسفند ۱۴۰۰
نریمان نشینان شورایاران و شهردار خود را برگزیدند
۲۶ اسفند ۱۴۰۰