اسامی شهردار و شورایاران محله مسنی
۴ بهمن ۱۴۰۰
محمد خنجی زاده شهردار محله هلری شد
۴ بهمن ۱۴۰۰