۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم تشکیل شد

کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم به منظور بررسی عملکرد ۶ ماهه دوم و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری قشم به ریاست رئیس شورای اسلامی شهر […]