اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قشم تشکیل شد
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قشم با دستور کار بررسی تفریغ بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تشکیل جلسه داد
۲۳ خرداد ۱۴۰۳