مسئولین مطالبه به حق شورای شهر قشم را مورد توجه قرار دهند
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
شورای شهر قشم از شوراهای برتر کشور است
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳