اماکن ورزشی شهرداری متعلق به تمام ورزشکاران است
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
ستاد بازآفرینی شهری به توان سازی اقتصادی و اجتماعی جزیره کمک می کند
۱۰ اسفند ۱۴۰۲