«رضایت مردم» ثمره تعامل شهرداری قشم و امور مالیاتی است
۲۰ دی ۱۴۰۲
آغاز دور جدید بازدید میدانی شورا و شهرداری قشم از محلات
۲۰ دی ۱۴۰۲