تقدیر دانشگاه علمی-کاربردی از شهردار قشم
۲۰ آذر ۱۴۰۲
تقدیر دستگاه قضا از شهردار قشم
۲۰ آذر ۱۴۰۲