مهر تایید مدیرکل امور شهری استانداری بر عملکرد عمرانی شهرداری قشم
۲۴ آبان ۱۴۰۲
سیستم کنترل داخلی شهرداری قشم تقویت می شود
۲۴ آبان ۱۴۰۲