کمیسیون بازار شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد
۵ آذر ۱۴۰۱
مدرسه نورا پژوهش قشم افتتاح شد
۵ آذر ۱۴۰۱