قشم میزبان شهرداران و روسای شورای‌های شهر هرمزگان
۶ آبان ۱۴۰۱
دشمنان از هیچ فرصتی برای به خاک و خون کشاندن مسلمانان فروگذار نخواهد کرد
۶ آبان ۱۴۰۱