با حمایت شورا و شهرداری قشم: تیم دخانیات بر بام فوتسال قشم ایستاد
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تغییر مدیران موجب فراموشی طرح‌های حمایت از جامعه ایثارگری قشم نشود
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱