محمد رحیمی قشمی شهردار محله توحید شد
۴ بهمن ۱۴۰۰
حسن بشارتی شهردار محله مسجد علی بن ابیطالب علیه السلام (منبر بالا )
۴ بهمن ۱۴۰۰