محمد خنجی زاده شهردار محله هلری شد
۴ بهمن ۱۴۰۰
جلال مبارک زاده شهردار محله صحرا سینا شد
۴ بهمن ۱۴۰۰