رویکرد تفاهمی شورای ششم قابل تمجید است
۶ آذر ۱۴۰۰
مدیریت بافت قدیم شهر به شهرداری قشم واگذار شد
۶ آذر ۱۴۰۰