هدف خدمت به مردم است باید در جهت رفاه شهروندان تلاش شود
۳ آذر ۱۴۰۰
رویکرد تفاهمی شورای ششم قابل تمجید است
۳ آذر ۱۴۰۰