حضور اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری در جلسه برنامه ریزی اربعین
۱۴ شهریور ۱۴۰۰
مجلس شورای اسلامی بررسی طرح تعارض منافع را کلید زد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰